OFERTA WARSZTATÓW I ZAJĘĆ TEATRALNYCH DLA MŁODZIEŻY

OFERTA I.

 

 Systematyczne zajęcia w zespołach teatralnych

            Zajęcia w grupach i zespołach teatralnych dają sięgające w głąb człowieka efekty wychowawcze, edukacyjne i artystyczne. Systematyczność i stabilizacja pracy  pozwalają wypracować etos grupy teatralnej, która staje się nośnikiem i krzewicielem kulturowych wartości; daje szansę uprawiania twórczości artystycznej i jest ośrodkiem wyłaniania i kreowania wszechstronnych, mądrych i wrażliwych ludzi. Zajęcia Instrumentalnego Teatru Wspólnoty są realizowane w kontekście tych właśnie wartości i takich właśnie celów.

WARIANT I.

Zajęcia/próby odbywające się jeden raz w tygodniu minimum 4 godziny.

I. Uczestnicy

Młodzież gimnazjalna i ze szkół ponadgimnazjalnych; wiek od 14 do 24 lat – możliwy udział  osób starszych. Liczba uczestników – do 15 osób, ale nikogo na wstępie nie dyskwalifikujemy jeśli zgłosi się więcej chętnych.

II. Projektowane formy i przedsięwzięcia

Powstaje grupa teatralna, która realizuje w pierwszej kolejności specjalny cykl warsztatów podstaw teatru (zob. Ofertę III.) i przystępuje do realizacji spektaklu. Istnieje możliwość wydłużenia w pewnym okresie czasu zajęć do 5 godzin, aby pracować indywidualnie z niewielką grupką (2-3 osoby) recytatorów przygotowujących się do konkursu recytatorskiego.

III. Spodziewane efekty

 1.  Zawiązuje się zespół teatralny systematycznie realizujący spektakle i program wychowawczo - edukacyjny dla uczestników.

 2.  Powstają etiudy teatralne (można je prezentować publiczności) w wyniku przeprowadzonych warsztatów podstaw teatru.

 3. Powstaje spektakl na zakończenie sezonu.

 4. Prowadzona jest ewentualnie okolicznościowa praca z kilkorgiem recytatorów, którzy wezmą udział w konkursie recytatorskim, zrealizują program okolicznościowy, będą zdawać do szkół teatralnych itp.

 

WARIANT II.

Zajęcia/próby odbywające się jeden raz w tygodniu minimum 6 godzin.

I. Uczestnicy

Młodzież gimnazjalna i ze szkół ponadgimnazjalnych; wiek od 14 do 24 lat – możliwy udział  osób starszych. Liczba uczestników – do 15 osób, ale nikogo na wstępie nie dyskwalifikujemy jeśli zgłosi się więcej chętnych. Może powstać oddzielna grupa zainteresowanych wyłącznie recytacją.

II. Projektowane formy i przedsięwzięcia

Powstaje grupa teatralna, która realizuje w pierwszej kolejności specjalnie przykrojony cykl warsztatów podstaw teatru (zob. Ofertę III.) i przystępuje do realizacji spektaklu. Zajęcia/próby trwają minimum 4 godziny. Pozostałe 2 godziny przeznaczone są na stałą i systematyczną pracę z grupą recytatorów, konsultacje dla recytatorów spoza grupy teatralnej, itp.

III. Spodziewane efekty

 1.  Powstaje zespół teatralny.

 2.   Powstają, w wyniku wstępnych warsztatów podstaw teatru, etiudy, które można prezentować publiczności.

 3. Powstaje spektakl na koniec sezonu.

 4.  Systematycznie pracujemy z recytatorami, którzy biorą udział w konkursach i przygotowują cykle miniatur teatralnych skorelowanych z innymi imprezami ośrodka kultury, prezentowanych jako element tych przedsięwzięć lub samodzielny cykl.
  [Np. na spotkanie z pisarzem, poetą przygotowujemy miniaturę na podstawie jego twórczości i pokazujemy w trakcie spotkania; przygotowujemy programy okolicznościowe z okazji świąt, rocznic itp.]

 

Wariant III. – maksymalny

Zajęcia/próby odbywają się dwa razy w tygodniu po 6 godzin.

I. Uczestnicy

Młodzież i dorośli; wiek od 14 do 24 lat – możliwy udział  osób starszych. Liczba uczestników – 15 -30 osób, ale nikogo na wstępie nie dyskwalifikujemy jeśli zgłosi się więcej chętnych. Może powstać oddzielna grupa zainteresowanych wyłącznie recytacją. Mogą powstać dwie grupy np. młodsza i starsza. Pojawia się możliwość indywidualnej pracy -  np. nad monodramem.

II. Projektowane formy pracy i przedsięwzięcia

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 6 godzin. Powstaje jedna lub dwie grupy teatralne np. podzielone wg kryterium wieku. Pracę rozpoczynamy od warsztatów podstaw teatru (zob. Ofertę III.) i przechodzimy do realizacji spektakli. W przyszłości istnieje możliwość podziału na właściwy teatr i adeptów dla których prowadzone są specjalne systematyczne zajęcia. Możliwość systematycznej pracy indywidualnej: monodram, małe formy (2-3 osobowe), praca z recytatorami. Elastyczność i swoboda dzielenia czasu pracy wg bieżących potrzeb.

III. Spodziewane efekty

 1. Powstaje zespół teatralny, którego próby odbywają się dwa razy w tygodniu po 4 godziny. Intensywność pracy kształtuje postawy i etos; gwarantuje wysoki poziom artystyczny. Powstaje spektakl na koniec sezonu.

 2.  Możliwość utworzenia dwóch grup spotykających się 1 raz w tygodniu. Powstają dwa mniejsze spektakle na koniec sezonu.

 3. Powstają etiudy i miniatury teatralne.

 4. Powstaje monodram.

 5.  Udział recytatorów w konkursach i innych przedsięwzięciach domu kultury.

 6.   Duża grupa ludzi realizuje wiele przedsięwzięć teatralnych, uczy się i wychowuje.

 

 
     

 

OFERTA II.

 
 

 

TEATR EDUKACYJNY

 

Teatr edukacyjny może być propozycją wspomagającą lub uzupełniającą realizację programu nauczania szkół, ofertą  tematyczną, wspomagającą  penetrację i zgłębienie zagadnień humanistycznych, ale także  instrumentem  stymulującym ogólny rozwój człowieka. Jego istotą jest zdobycie i  ugruntowanie wiedzy. Przez różnego rodzaju dysertacje, wypowiedzi plastyczne, zajęcia dramy, etc. uczestnicy sami budują scenariusz  i  wspólnie tworzymy przestawienie teatralne  (poświęcone np. rekonstrukcji paradygmatu romantyzmu, analizowaniu lektur szkolnych, wyrażaniu własnych poglądów etc.). Realizacja i pokaz przedstawienia dają walor przeżycia tych treści, które są treściami nauczania (np. literatury, historii, kultury, czy w ogóle humanistyki) przez co zostają nie tylko zapamiętane, ale i zinternalizowane. Przedsięwzięcie „Teatr Edukacyjny” zakłada współpracę ze szkołami, ale nie jest to warunek konieczny w przypadku zawiązania się nieformalnej grupy uczestników.

            W zależności od tematu, koncepcji i strategii zajęć, czas realizacji może obejmować kilka miesięcy lub rok szkolny; niesystematyczne, przyczynkarskie zajęcia mogą trwać jeden  lub kilka weekendów.

 

 

I. Cele

 1. Wspomaganie nauczania przedmiotów humanistycznych.

 2. Penetracja i pomoc w rozstrzyganiu problemów nurtujących młodzież w konkretnym środowisku.

 3.  Pomoc w pokonywaniu nieśmiałości i nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.

 4.  Rozbudzanie osobowości i twórczych postaw.

 5. Prowokowanie do refleksji i konstatacji samego siebie w kontekście zagadnień ogólnohumanistycznych.

 6. Stwarzanie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, doświadczania tajemnicy, kontemplacji.

 7. Kształcenie holistycznego ujmowania wiedzy i rzeczywistości.

 8. Kształtowanie postaw i zaspokajanie potrzeb społecznych przez współdziałanie w tworzeniu etiud i zdarzeń teatralnych.

 9. Ukazanie różnorodnych sposobów komunikowania pozawerbalnego - języka ciała, przestrzeni, koloru, rytmu itp.

 

II. Uczestnicy

Młodzież – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - zorganizowani przez nauczycieli lub samorzutnie zgłaszający się na zajęcia.

III. Schemat realizacyjny

1.      Wybór uczestników – animatorów teatralnego zdarzenia.

Mogą to być uczniowie jednej klasy, uczniowie w różnym wieku, uczniowie specjalnie wybrani , ochotnicy – skład  i liczebność  grupy dyktowane są specyfiką tematu będącego przedmiotem teatralnych dociekań oraz potrzebami szkoły lub nieformalnej grupy uczestników

 

2.      Formułowanie tematu.

We współpracy z nauczycielami (lub wewnątrz grupy nieformalnej) formułujemy zagadnienie, które stanie się tematem przedsięwzięcia - spektaklu. Źródłem owych zagadnień mogą być programy nauczania literatury, kultury, religii lub etyki, programy wychowawcze, a także problemy nurtujące młodzież.

 

3.      Dysertacje i scenariusz zdarzenia teatralnego – spektaklu.

Wypowiedzi uczestników dotyczące sformułowanego zagadnienia zlecone im jako prace pisemne (mogą mieć różną formę: wypracowania, rozprawki, referaty, luźne spostrzeżenia itp.), ikonograficzne ( malowanie i rysowanie wraz z omówieniem i komentarzem) , wypowiedzi formułowane w czasie zajęć dramy i innych ćwiczeń warsztatowych. Wypowiedzi owe staną się następnie podstawą opracowania scenariusza „spektaklu”.

 

4.      Praca nad spektaklem – zdarzeniem teatralnym.

Ta część zajęć obejmuje poznanie i opanowanie niezbędnych elementów warsztatu teatralnego (dykcja, emisja, interpretacja, elementarne zadania aktorskie) oraz inscenizację.

 

5.      Realizacja zdarzenia –  pokaz spektaklu.

W realizacji musi zostać uwzględniony podstawowy walor teatru – katharsis.

 

III. Przykładowa tematyka zajęć Teatru Edukacyjnego:

 1. „Skąd przychodzę? Kim jestem? Dokąd zmierzam?” - warsztat, dla którego punktem wyjścia jest znany obraz Paula Gauguin’a.

 2.  „Jestem inny?” - dramowo-teatralno-plastyczny warsztat poświęcony tolerancji i samoakceptacji.

 3. „Czy: Wolność = Dowolność?” - muzyczno - teatralne improwizacje.

 4.   „<<Razem młodzi przyjaciele>> - czy wezwałby nas Mickiewicz?” -  teatralny wyraz postaw młodzieży w danym środowisku; punktem wyjścia jest analiza „Ody do młodości”.

 5.  „Szukanie Idei” - punktem wyjścia i formalnym czynnikiem organizującym warsztat jest „Mit Jaskini” Platona.

 6.   „Kształty dźwięku” - realizacja przedstawienia inspirowanego muzyką; kwestie przekładu intersemiotycznego.

 

IV. Przewidywane efekty:

 1. Nawiązanie ścisłej współpracy w zakresie edukacji pomiędzy domem kultury i szkołą – cenne i przydatne dla obu stron.

 2. Animacja teatralna, stworzenie i wystawienie spektaklu gwarantują efekt „przeżycia” treści z zakresu programu nauczania, a to z kolei gwarantuje ich przyswojenie na zawsze.

 3.  Upowszechnimy przekonanie, że „artysta, to nie jest specjalny rodzaj człowieka lecz każdy człowiek jest specjalnym rodzajem artysty”, które zasadza się na konstatacji, że w każdej jednostce ludzkiej jest potencjał twórczy, który można jej uświadomić i nobilitować. Kreatywność zaś jest walorem, który trudno przecenić.

 4.  Powstanie spektakl, który obejrzy cała szkoła, który można pokazać w innej miejscowości.

 
     

 

OFERTA III.

WARSZTATY PODSTAW TEATRU I SZTUKI AKTORSKIEJ

 
 

 Kurs, który obejmuje sześć bloków zajęć praktycznych wprowadzających etapowo i w sposób usystematyzowany w tajniki teatru..

I. Dla kogo:

Zajęcia adresowane są dla zainteresowanych zgłębianiem tajników sztuki teatru, a zwłaszcza dla kandydatów na studia teatralne. Warsztaty mają  walory ogólnorozwojowe i uczą dyspozycji przydatnych każdemu: pozbawiają nieśmiałości, przygotowują do wystąpień publicznych, uczą mowy ciała, precyzji myślenia, rzeczowości i konkretności komunikowania.

Liczba uczestników: do 15 osób. Możliwe są zajęcia indywidualne

 

II. Program zajęć:

1.      Dykcja i emisja głosu.

Zajęcia wprowadzają zasady wymowy i operowania głosem, obejmują również ćwiczenie tych zasad i wdrażają stosowanie ich w codziennej wymowie.

2.      Ciało i przestrzeń – improwizacje.

Zajęcia, które polegają na tworzeniu improwizowanych etiud rytmiczno-gestyczno-ruchowych, wprowadzają w istotę tworzywa i znaków teatru, budują poczucie zespołowości pomagają w pozbyciu się skrępowania i nieśmiałości, uczą zasad komponowania przestrzeni i kompozycji obrazu scenicznego oraz precyzji w posługiwaniu się ciałem jako nośnikiem znaczeń na scenie.

3.      Interpretacja tekstu.

 

Zajęcia obejmują zagadnienia analizy tekstu i tworzenie własnych wypowiedzi w oparciu o tekst literacki; są szkołą logicznego myślenia i świadomego posługiwania się słowem.

4.      Teatr materii – animacja przedmiotów.

Celem tych zajęć jest przygotowanie indywidualnych lub grupowych etiud z wykorzystaniem przedmiotów z otoczenia jako „aktorów” i nośniki symbolicznych znaczeń. Teatr materii to „ teatr robiony z krzeseł, patyków, piasku i mgły”.

Zajęcia te kształcą wyobraźnię i rozwijają symboliczno-alegoryczne myślenie.

5.      Elementarne zadania aktorskie

Poznanie i ćwiczenie  technik i stylów gry, monologów, scen dialogowych itp.

6.      Teatr jednego wiersza.

Zajęcia poświęcone indywidualnemu  przygotowaniu inscenizacji wierszy w oparciu o wiadomości i umiejętności nabyte we wcześniejszych etapach pracy.

Inscenizacje te mogą stać się materiałem wspólnego spektaklu wieńczącego warsztaty.

 

III. Przewidywane efekty:

 1. Pomoc dla zdających na studia humanistyczne (teatralne, pedagogiczne i inne kierunki nauk społecznych).
 2. Wzmocnienie pewności siebie, nauczenie wymowy rozbudzenie dowartościowanie twórczości własnej.
 3.  Możliwość „zarażenia teatrem”.
 4. Powstaną etiudy lub/oraz  mały spektakl, które można pokazywać w domu kultury.
 
 


Prowadzę również zajęcia indywidualne z pojedynczymi uczestnikami.

 
 
 
  Tel: 607 104 795